Regulamin Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA

Na postawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Zarząd OSP może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

 1. MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP.
 2. Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:
  a) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
  b) propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku,
  c) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i innych,
  d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku poprzez:
  – współtworzenie i udział w pracach zespołu tanecznego, teatralnego, orkiestry,
  – prowadzenie kącika pamięci,
  – prowadzenie kroniki,
  – udział w uroczystościach strażackich, środowiskowych, akcjach charytatywnych,
  – działalność wolontariacka,
  – sprawowanie opieki nad grobami strażaków i miejscami pamięci itp.,
  e) podejmowanie innych zadań.

 II. CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 1. Członkiem MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1). Dolną granicę wieku określa Statut danej OSP.
 2. Decyzję o przyjęciu do MDP podejmuje zarząd OSP na wniosek Rady MDP.
 3. Po przyjęciu do MDP członek składa ślubowanie, które powinno odbyć się w uroczysty sposób zgodnie z zasadami określonymi w Ceremoniale OSP.

Rota ślubowania powinna brzmieć następująco:

 Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą  w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem wyrażenia: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 1. Kandydat po złożeniu ślubowania staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską (załącznik nr 2). Terminem ważności legitymacji jest dzień ukończenia 18-stego roku życia. Po ustaniu członkostwa przed ukończeniem 18-stego roku życia członek MDP zobowiązany jest zwrócić legitymację Zarządowi OSP.
 2. Członkowie MDP mają prawo:
  a) korzystać z bazy i wyposażenia OSP w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad bhp,
  b) występować w umundurowaniu zgodnie z regulaminem umundurowania,
  c) używać odznak organizacyjnych według odrębnego regulaminu,
  d) używać proporca według odrębnego regulaminu,
  e) wybierać i być wybieranym do Rady MDP,
  f) brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,
  g) wybierać i być wybieranymi do władz OSP, o ile statut OSP to dopuszcza (dot. członków MDP w wieku powyżej 16 lat),
  h) wysuwać postulaty i wnioski do Rady MDP.

6. Członkowie MDP są obowiązani:
a) przestrzegać postanowień Statutu OSP, Regulaminu MDP oraz uchwał i postanowień zarządu OSP,
b) troszczyć się o dobre imię OSP i MDP oraz przejawiać dbałość o powierzone mienie,
c) aktywnie uczestniczyć w zbiórkach i szkoleniach MDP, zdobywać specjalności pożarnicze i brać czynny udział w działalności OSP,
d) wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
e) osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

7. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek MDP może otrzymać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę dowódcy MDP,
b) pochwałę opiekuna MDP,
c) pochwałę prezesa OSP,
d) odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” nadawaną według odrębnych przepisów,
e) list pochwalny lub dyplom nadany przez zarząd OSP względnie władze ZOSP RP.

8. Za nieprzestrzeganie regulaminu wobec członka MDP można stosować następujące kary:
a) upomnienie udzielone przez dowódcę MDP,
b) upomnienie udzielone przez opiekuna MDP,
c) upomnienie udzielone przez Prezesa OSP,
d) zawieszenie w prawach i obowiązkach członkowskich,
e) wykluczenie z MDP uchwałą zarządu OSP (o wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów).

9. Skreślenie z listy członków MDP może nastąpić na własną prośbę lub na żądanie rodziców/prawnych opiekunów.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY

1. Zwierzchnią władzą MDP jest zarząd OSP, który wyznacza opiekuna odpowiadającego za jej pracę.

2. Opiekunem MDP powinien być członek OSP posiadający: predyspozycje do pracy
z dziećmi i młodzieżą, autorytet, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

3. Do zadań opiekuna MDP należy m.in.: prowadzenie dokumentacji personalnej członków MDP w postaci kart ewidencyjnych (załącznik nr 3).

4. Przy OSP działa tylko jedna MDP. Jeżeli liczba członków MDP jest większa niż 10 zarząd OSP na wniosek opiekuna MDP może ustalić kryteria podziału MDP na sekcje.

5. MDP zobowiązana jest do opracowania rocznego planu pracy biorąc za podstawę zadania wynikające z Regulaminu MDP oraz planu pracy OSP i Związku OSP RP.

6. Pracą MDP kieruje Rada MDP, w skład której wchodzą: dowódca MDP, jego zastępca oraz dowódcy sekcji. W miarę potrzeby można powołać dodatkowe funkcje np.: sekretarz, kronikarz itp.

7. Dowódcę MDP i jego zastępcę wybierają członkowie MDP.

8. Dowódców sekcji powołuje dowódca MDP po uzgodnieniu z opiekunem MDP.

9. Do zadań Rady MDP należy:
a) występowanie z inicjatywą nadania imienia MDP,
b) wnioskowanie o nadanie proporca MDP,
c) ustalenie planów działalności MDP uwzględniających:
     – potrzeby środowiska,
     – doskonalenie umiejętności członków,
     – rozwijanie zainteresowań członków MDP,

d) rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku i dyscypliny w MDP,
e) omawianie wyników działalności MDP i wniosków przedstawianych zarządowi OSP,
f) rozpatrywanie skarg i wniosków członków MDP,
g) ustalanie podziału pracy w MDP,
h) omawianie innych spraw wynikających z działalności MDP.

10. Rada MDP, którą kieruje dowódca MDP pełni rolę samorządu.

11. Dowódca MDP może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu OSP z głosem doradczym.

12. Do zadań dowódcy MDP należy w szczególności:
a) reprezentowanie MDP na zewnątrz,
b) organizowanie pracy MDP i Rady MDP,
c) realizowanie zadań zleconych przez zarząd OSP,
d) przedkładanie zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom MDP,
e) przedkładanie podczas walnego zebrania OSP sprawozdania z działalności MDP za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny.

13. Obowiązkiem dowódcy i jego zastępcy jest ukończenie kursu dla dowódców MDP.

14. MDP prowadzi dokumentację działalności np.: książkę pracy, kronikę, stronę internetową itp.

15. Rozwiązanie MDP może nastąpić na podstawie uchwały zarządu OSP.