Regulamin zdobywania specjalności pożarniczych dla MDP

W dniu 9 lutego 2006 roku, na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, przyjęto regulaminy zdobywania specjalności pożarniczych MDP. Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie. Specjalności można zdobywać podczas codziennej pracy w drużynie oraz podczas pobytu na obozie lub zimowisku pożarniczym. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalności i przemyśleć, w jaki sposób będzie można je zdobyć.
     W czasie zdobywania specjalności można korzystać z rady dowódcy drużyny, opiekuna, a także korzystać z książek lub fachowych czasopism. Po zaliczeniu – spełnieniu wszystkich wymagań dla zdobycia danej specjalności należy przekazać dowódcy drużyny wypełnioną kartę próby specjalności. O przyznaniu specjalności decyduje rada drużyny lub rada obozu – zimowiska. Fakt zdobycia specjalności wpisuje się do legitymacji członkowskiej MDP.
Oznakę – plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad: w przypadku zdobycia jednej specjalności – umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa, w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa, w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie – w poziomie), najbliżej wszycia rękawa nosi się oznaki specjalności grupy młodszej.
Dopuszcza się możliwość tworzenia własnych specjalności, uwzględniających potrzeby drużyny i środowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk). Specjalności zdobyte przed wprowadzeniem nowego regulaminu zachowują ważność.