14 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dzięki temu w 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne zostały znacząco dofinansowane następującymi działaniami:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi
    w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

          Dotacji udzielał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra. Stroną dotowaną były poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nasza jednostka OSP w  Baligrodzie postanowiła wykorzystać tą dotację na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W związku z tym zakupiliśmy:

Fantom BRAYDEN
Defibrylator szkoleniowy XFT 120 C+
Kolumna aktywna 120 W
Roll up do nauki
oraz materiały szkoleniowe i ulotki.
Dzięki temu zakupowi będziemy mogli podnosić swoje umiejętności i szkolic się w udzielaniu pierwszej pomocy,
a także urządzać pokazy i szkolenia dla naszych mieszkańców.